Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Y 14eg Sul Cyffredin

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

 

O Dduw, yr ydym wedi myfyrio ar dy ffyddlondeb yng nghanol dy deml.

Fel y mae dy enw, O Dduw, felly y mae dy fawl yn ymestyn hyd derfynau'r ddaear.

Y mae dy ddeheulaw'n llawn o gyfiawnder. [Salm 48:9-10]

Yn enw’r Tad  a’r Mab  a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

 

Ydw i’n ceisio byw’r ffydd fel baich ysgfan ac yn mwynhau gwir ryddid plant Duw?

Ydw i’n gweddïo a gweithio dros y rhai bychain a phobl mewn angen?

Ydw i’n tystio i’r ffydd drwy air a gweithred?

 

Gallwch chi orffen trwy ddweud:

Arglwydd Iesu, y mae dy iau di yn hawdd ei dwyn, a'th faich di yn ysgafn.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Tydi sydd yn ein dysgu i garu Duw a charu cymydog.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Tydi sydd yn datguddio dirgelion teyrnas y nef i rai bychain.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

 

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

O Dduw,

trwy ymostyngiad dy Fab achubaist y byd o’r llaid,

a’yth ffyddloniaid o afael pechod:

dyro i ni, gan hynny, lawenhau yn dy ras yn y byd hwn,

fel y cawn orfoleddu byth bythoedd gyda thi yn y nef.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda’r thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Proffwyd Sechareia [9: 9-10]

Fel hyn y dywed yr Arglwydd:

“Llawenha'n fawr, ferch Seion;

bloeddia'n uchel, ferch Jerwsalem.

Wele dy frenin yn dod atat

â buddugoliaeth a gwaredigaeth,

yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn,

ar ebol, llwdn asen.

Tyr ymaith y cerbyd o Effraim

a'r meirch o Jerwsalem;

a thorrir ymaith y bwa rhyfel.

Bydd yn siarad heddwch â'r cenhedloedd;

bydd ei lywodraeth o fôr i fôr,

o'r Ewffrates hyd derfynau'r ddaear.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: [145: 1-2; 8-11; 13-14]

ateb: Bendithiaf dy enw byth bythoedd, fy Nuw, O Frenin,

 

Dyrchafaf di, fy Nuw, O Frenin,

a bendithiaf dy enw byth bythoedd.

Bob dydd bendithiaf di,

a moliannu dy enw byth bythoedd.

 

Graslon a thrugarog yw'r Arglwydd,

araf i ddigio, a llawn ffyddlondeb.

Y mae'r Arglwydd yn dda wrth bawb,

ac y mae ei drugaredd tuag at ei holl waith.

 

Y mae dy holl waith yn dy foli, Arglwydd,

a'th saint yn dy fendithio.

Dywedant am ogoniant dy deyrnas,

a sôn am dy nerth,

 

Y mae'r Arglwydd yn ffyddlon yn ei holl eiriau,

ac yn drugarog yn ei holl weithredoedd.

Fe gynnal yr Arglwydd bawb sy'n syrthio,

ac uniona’r holl rai gwargam.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr yr Apostol Pawl at y Rhufeiniaid [8. 9, 11-13]

Nid ym myd y cnawd yr ydych chwi, ond yn yr Ysbryd, gan fod Ysbryd Duw yn cartrefu ynoch chwi. Pwy bynnag sydd heb Ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw.

Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi, trwy ei Ysbryd, sy'n ymgartrefu ynoch chwi.

Am hynny, gyfeillion, yr ydym dan rwymedigaeth, ond nid i'r cnawd, i fyw ar wastad y cnawd. Oherwydd, os ar wastad y cnawd yr ydych yn byw, yr ydych yn sicr o farw; ond os ydych, trwy'r Ysbryd, yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth, byw fyddwch.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Bendigedig wyt ti, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti ddatguddio’r dirgeleddau hyn i rai bychain.

Alelwia!

 

YR EFENGYL

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Mathew [11: 25-30]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Yn yr amser hwnnw dywedodd Iesu, “Yr wyf yn dy foliannu di, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallusion, a'u datguddio i rai bychain; ie, O Dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn adnabod y Tad, ond y Mab a'r rhai hynny y mae'r Mab yn dewis ei ddatguddio iddynt. Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a'm baich i yn ysgafn.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Trwy ein bedydd, yr ydym yn cyfranogi o fywyd dywfol Iesu, ac felly yr ydym yn gallu cyflwyno ein gweddiau i’r Tad.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn dangos cariad Iesu tuag at y tlodion trwy’r byd hyd ddiwedd amser.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y Llywodraeth yn gweithio gydag eraill i leihau anniddigrwydd, aflonyddwch ac anfodlondeb bywyd unigolion a chymunedau ein cymdeithas.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd ein heglwys leol yn cynyddu mewn ffydd a dangos deddf gariadus Crist ar waith i’n cymdogaethau lleol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y rhai sy’n flinedig a’u beichiau’n drwm yn dod i adnabod y rhyddid sy’n deillio o ffydd yn Nghist Iesu.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n profi effeithiau’r pandemig cyfredol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn fod y ffyddloniaid ymadewig yn ddiogel yn yr orffwysfa y mae Crist yn cynnig i bawb sy’n credu ynddo.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn mewn ennyd o ddistawrwydd am ein hanghenion personol ni.

 

O Dduw,

trwy dy allu y cawn ein creu

a thrwy dy gariad y cawn ein hachub

derbyn ein gweddiau a thywys a nertha ni

trwy’r Ysbryd i roi ein hunain gyda lwyrfryd galon

mewn gwasanaeth i ti ac i eraill

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Salm 34: 8]

Profwch, a gwelwch mai da yw'r Arglwydd.

Gwyn ei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Y SALVE REGINA

Henffych well, Frenhines, fam tosturi;

ein bywyd, ein melyster, a’n gobaith,

henffych well.

Arnat ti y llefwn, blant alltud Efa;

tuag atat yr ochneidiwn dan gwynfan ac wylo

yn hyn o ddyffryn dagrau.

Tithau, gan hynny, ein canllaw ni,

tro dy lygaid tosturiol tuag atom,

ac ar ôl ein halltudiaeth yma

dangos inni Iesu, fendigedig ffrwyth dy fru.

O drugarog, O addfwyn, O beraidd Forwyn Fair.

V/Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw,

R/am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.

Yr Ymbiliau: Richard Chapman, Leading Intercessions Arwain Ymbiliau, Cynthia Davies (cyf.) (Norwic:h Gwasg Caergaint, 2003)