Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating rmkeating@hotmail.com

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Y Sulgwyn

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

 

Y mae ysbryd yr Arglwydd wedi llenwi'r holl fyd, ac yn adnabod pob llais,

am mai ef sy'n dal y cyfanfyd ynghyd. Alelwia! (Doethineb 1.7)

Yn enw’r Tad  a’r Mab  a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

 

Am beth ydw i’n ddiolchgar heddiw?

Ym mha ffordd ydw i wedi crwydro oddi wrth Dduw: trwy feddwl, gair a gweithred, a’r pethau fy mod i heb eu cyflawni?

Ydw i’n defnyddio rhoddion yr Ysbryd Glân er lles yr Eglwys ac er lles eraill?

Pa ras ydw i’n gofyn gan Dduw er mwyn ifi fyw yn yr Ysbryd?

 

Gallwch chi orffen trwy ddweud:

Arglwydd Iesu, tydi sydd yn codi’r meirw i fyw yn yr Ysbryd:

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Tydi sydd yn rhannu dy dangnefedd gyda ni.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Trwy’r Ysbryd yr wyt yn maddau ein pechodau.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

 

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant i Dduw yn y goruchaf.

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di, addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd, ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

O Dduw,

sydd trwy rinwedd yr yl hon

yn sancteiddio dy holl Eglwys ym mhob cenedl ac ym mhob iaith,

dyro i’th bobl yn awr gyflawnder o’r Ysbryd

a roddaist ar y dechrau i’th apostolion,

fel y caiff yr holl fyd wybod am ryfeddodau dy fawr gariad.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr yr Actau [2.1-11]

Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl d lle'r oeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt; a llanwyd hwy oll â'r Ysbryd Glân, a dechreusant lefaru â thafodau dieithr, fel yr oedd yr Ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt.

Yr oedd yn preswylio yn Jerwsalem Iddewon, pobl dduwiol o bob cenedl dan y nef; ac wrth glywed y sn hwn fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yr oeddent wedi drysu'n lân am fod pob un ohonynt yn eu clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ac yn rhyfeddu, ac yn dweud, “Onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru? A sut yr ydym ni yn eu clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia, Jwdea a Capadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamffylia, yr Aifft a pharthau Libya tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rufain, yn Iddewon a phroselytiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym yn eu clywed hwy yn llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw.”

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: 27. 1, 24, 29-31, 34 (ateb: 30)

ateb: Anfon dy Ysbryd, Arglwydd, ac adnewydda wyneb y ddaear.

 

Fy enaid, bendithia'r Arglwydd.

O Arglwydd fy Nuw, mawr iawn wyt ti;

Mor niferus yw dy weithredoedd, O Arglwydd!

Y mae'r ddaear yn llawn o'th greaduriaid.

 

Pan gymeri eu hanadl, fe ddarfyddant,

a dychwelyd i'r llwch.

Pan anfoni dy anadl, cânt eu hadfywio,

ac yr wyt yn adnewyddu wyneb y ddaear.

 

Bydded gogoniant yr Arglwydd dros byth,

a bydded iddo lawenhau yn ei weithredoedd.

Bydded fy myfyrdod yn gymeradwy ganddo;

yr wyf yn llawenhau yn yr Arglwydd.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf yr Apostol Pawl at y Corinthiaid [12. 3-7, 12-13]

Ni all neb ddweud, “Iesu yw'r Arglwydd!” ond trwy yr Ysbryd Glân.

Y mae amrywiaeth doniau, ond yr un Ysbryd sy'n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un Arglwydd sy'n eu rhoi; ac y mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ym mhawb. Rhoddir amlygiad o'r Ysbryd i bob un, er lles pawb.

Oherwydd fel y mae'r corff yn un, a chanddo lawer o aelodau, a'r rheini oll, er eu bod yn llawer, yn un corff, fel hyn y mae Crist hefyd. Oherwydd mewn un Ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff, boed yn Iddewon neu yn Roegiaid, yn gaethweision neu yn rhyddion, a rhoddwyd i bawb ohonom un Ysbryd i'w yfed.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Veni Sancte Spiritus

 

O! tyred, Ysbryd sanctaidd, ‘nawr,

a danfon in o’r nef i lawr

belydryn golau cun.

Tyrd, Dad y tlodion gweinion gwael,

Tyrd, roddwr rhoddion, noddwr hael,

oleuni calon dyn.

 

Tydi’r Diddanydd gorau sydd,

y gwestai cu gan enaid prudd,

hyfrytaf esmwythâd:

Tangnefedd wyt mewn llafur blin,

bydd llai y gwres pâr ddêl dy rin,

caiff dagrau ysgafnhad.

 

Oleuni, odidocaf dawn,

cyflawn galon pawb yn llawn

sy’n ffyddlon blant i ti.

O Ysbryd Duw, nid oes mewn dyn

na gwerth na dim ohono’i hun

nac iechyd hebot ti.

 

Glanha ni’n llwyr o’r halog frych,

rho ddr i dir yr enaid sych,

i’w friwiau dod iachâd.

Gwna’n ystwyth yr ystyfnig fryd,

cynhesa’r galon oer mewn pryd,

cyfeiria’r cam tua’th wlad.

 

O! Dyro i’th ffyddloniaid sydd,

a’u hyder ynot ti bob dydd

dy seithblyg nefol fraint.

Gwna ni’n rhinweddol yn ein hoes,

dwg ni drwy angau yng ngrym y groes

draw i gymanfa’r saint.

 

Alelwia, alelwia! Tyrd, Ysbryd Glân, llanw galonnau dy ffyddloniaid, ac ennyn ynddynt dân dy gariad.

Alelwia!

 

YR EFENGYL

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Ioan [20.19-23]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi lle'r oedd y disgyblion, oherwydd eu bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn eu canol, ac yn dweud wrthynt, “Tangnefedd i chwi!” Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr Arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, “Tangnefedd i chwi! Fel y mae'r Tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi.” Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud: “Derbyniwch yr Ysbryd Glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi eu maddau; os peidiwch â'u maddau, y maent heb eu maddau.”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Ni wyddom sut y dylem weddïo, ond y mae'r Ysbryd Glân ei hun yn ymbil trosom, trwy’r sagrafennau yr ydym wedi derbyn yr un Ysbryd, cyflwynwn ein gweddïau i’r Tad, trwy’r Ysbryd sydd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid.

 

Gweddiwn y bydd y Pab Ffransis yn ganolbwynt undod a thangnefedd yn yr Eglwys ac i’r holl fyd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Llywodraethau’r byd yn agored i dangnefedd Iesu a gwaith yr Ysbryd Glân.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn defnyddio roddion yr Ysbryd i ddod â neges cariad Duw i’r holl bobloedd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd aelodau newydd yr Eglwys a’r rhai sy’n ymbaratoi i dderbyn y sagrafennau yn cynyddu mewn ffydd a dealltwriaeth.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n profi effeithiau’r pandemig cyfredol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

O Dduw cariadus,

tywallt ynom o’r newydd rodd yr Ysbryd Glân

i’n cynnal a’n cadarnhau

i ledaenu neges dy gariad yn y byd

derbyn ein gweddïau yng ngrym yr un Ysbryd

a dyro i ni’r nerth i fod yn dystion ffyddlon i ti.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN (Actau 2. 4,11)

Llanwyd hwy oll â’r Ysbryd Glân, a llefaru’r oeddent am fawrion weithredoedd Duw.

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Y REGINA CAELI

Frenhines nefol, bydd lawen, Alelwia!

Dy Faban bendigedig, d’anwylyd, Alelwia!

Atgyfododd fel y dywedodd, Alelwia!

Gweddïa drosom ar Dduw, Alelwia!

Llawenha, O Forwyn Fair, Alelwia!

Atgyfododd yr Arglwydd yn wir, Alelwia!

Gweddïwn:

O Dduw Dad,

yr wyt yn rhoi llawenydd i’r byd

drwy atgyfodiad dy Fab, ein Harglwydd Iesu Grist.

Drwy weddïau’r Forwyn Fair,

dyro inni lawenydd y bywyd tragwyddol.

Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

 

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.

Yr Ymbiliau: Richard Chapman, Leading Intercessions Arwain Ymbiliau, Cynthia Davies (cyf.) (Norwic:h Gwasg Caergaint, 2003)