Y Cylch Catholig

Cysylltwch a

Ron Keating [email protected]

Cartref / Home Cyfarfodydd/Meetings Pererindod/Pilgrimage Encil / Retreat

Pob un yn clywed yn ei iaith ei hun

Erthyglau Links i ddod / coming up Gweddiau Rosary Anthau Mair Priodas

Litwrgi’r Gair gyda Chymun Ysbrydol

Y 25ain Sul Cyffredin

Sul y Genhadaeth Gartref

 

Yn y cyfnod anodd hwn, pan mae popeth o chwith a phatrymau rheolaidd ein bywydau’n cael eu newid, trown at Dduw; yr ydym yn dibynnu ar ei drugaredd a’i gariad tosturiol atom ni i gyd. Paratowyd y gwasanaeth hwn fel cymorth i’n gweddi pan nad yw’n bosibl mynd i’r Offeren. Bydd ein hoffeiriaid yn dathlu’r Offeren dros yr Eglwys a thros y byd yn y cyfnod hwn, a gallwn ni ymuno â nhw mewn gweithred o Gymun Ysbrydol. Disgrifiodd San Tomos o Acwin Gymun Ysbrydol fel ‘chwant taer i dderbyn Iesu yn y Sagrafen sancteiddiaf, a’i gofleidio’n gariadus.’ Fel y mae patrymau ein bywydau yn newid, dylen ni ymdrechu i gadw patrwm gweddi ac addoli yn ddyddiol, a dyma’r ffordd allen ni uno mewn gweddi â’n Harglwydd a’i fyd.

 

CYFLWYNIAD:

I rai bydd lle arbennig yn gymorth fel ffocws i’w gweddïau, gall y lle hwn gynnwys Croesbren, eicon, delwedd sanctaidd neu cannwyll wedi’i oleuo.

Myfi yw Iachawdwr fy mhobl, medd yr Arglwydd.

O ba adfyd bynnag y llefant arnaf, gwrandaf hwy,

a byddaf yn Arglwydd iddynt byth bythoedd.

 

Yn enw’r Tad  a’r Mab a’r Ysbryd Glân. Amen

 

YMHOLI’R CYDWYBOD A GWEITHRED O EDIFERWCH:

Cyn wrando ar Air Duw, cymerwch amser i fyfyrio.

Ydw i’n adnabod yr Arglwydd Iesu, ac ydw i am ei adnabod ef yn well?

Ydw i’n caru Duw a’n cymydog ac ydw i’n dangos y cariad hwn trwy fy ffordd o fyw?

 

Gallech orffen trwy weddïo:

Arglwydd Iesu, rwyt ti’n faddau yn helaeth.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Rwyt yn agos at bawb sy’n galw arnat.

Crist, trugarha wrthym.

Crist, trugarha wrthym.

Y mae dy gariad yn haelionus.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Arglwydd, trugarha wrthym.

Bydded i Dduw Hollalluog drugarhau wrthym, a maddau ein pechodau,

a'n harwain i'r bywyd tragwyddol. Amen.

 

Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd i ddynion o ewyllys da,

Moliannwn di, bendithiwn di,

addolwn di, gogoneddwn di,

diolchwn i ti am dy fawr ogoniant,

Arglwydd Dduw, frenin nefol,

Duw Dad Hollalluog.

Arglwydd Iesu Grist, yr unig anedig Fab,

Arglwydd Dduw, Oen Duw, Fab y Tad,

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, trugarha wrthym.

tydi sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd, derbyn ein gweddi.

tydi sy’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, trugarha wrthym.

Oblegid ti yn unig sy’n sanctaidd,

ti yn unig yw’r Arglwydd,

ti yn unig Iesu Grist sy’n oruchaf,

gyda’r Ysbryd Glân yng ngogoniant Duw Dad. Amen.

 

Y COLECT

Gweddïwn

O Dduw,

fe seiliaist dy holl ddeddf ar orchymyn i’th garu di ac i garu ein cymydog:

dyro i ni, gan hynny,

y gras a’r cariad i gadw dy orchmynion fel y dylem,

ac i fod felly yn deilwng o’r bywyd tragwyddol.

Trwy Iesu Grist, dy Fab, ein Harglwydd,

sydd gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân yn Dduw byw,

a'i frenhiniaeth yn parhau yn oes oesoedd

Amen.

 

GWASANAETH Y GAIR

Y DARLLENIAD CYNTAF

Daw’r darlleniad cyntaf o Lyfr y Proffwyd Eseia [55.6-9]

Ceisiwch yr Arglwydd tra gellir ei gael,

galwch arno tra bydd yn agos.

Gadawed y drygionus ei ffordd,

a'r un ofer ei fwriadau,

a dychwelyd at yr Arglwydd, iddo drugarhau wrtho,

ac at ein Duw ni, oherwydd fe faddau'n helaeth.

“Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi,

ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i,” medd yr Arglwydd.

“Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear,

y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi,

a'm meddyliau i na'ch meddyliau chwi.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Salm: [145: 2-3, 8-9, 17-18]

ateb: Y mae'r Arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno,

 

Bob dydd bendithiaf di,

a moliannu dy enw byth bythoedd.

Mawr yw'r Arglwydd, a theilwng iawn o fawl,

ac y mae ei fawredd yn anchwiliadwy.

 

Graslon a thrugarog yw'r Arglwydd,

araf i ddigio, a llawn ffyddlondeb.

Y mae'r Arglwydd yn dda wrth bawb,

ac y mae ei drugaredd tuag at ei holl waith.

 

Y mae'r Arglwydd yn gyfiawn yn ei holl ffyrdd

ac yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd.

Y mae'r Arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno,

at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd.

 

YR AIL DDARLLENIAD

Daw’r ail ddarlleniad o lythyr yr Apostol Pawl at y Philipiaid [1. 20-24, 27]

Am hyn yr wyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf fy nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist, yn awr fel erioed, trwy fy ngwroldeb i, yn cael ei fawrygu yn fy nghorff i, p'run bynnag ai trwy fy mywyd ai trwy fy marwolaeth. Oherwydd, i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw. Ond os wyf i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y caf ffrwyth o'm llafur. Eto, ni wn beth i'w ddewis. Y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeutu; y mae arnaf awydd ymadael a bod gyda Christ, gan fod hynny'n llawer iawn gwell; ond y mae aros yn fy nghnawd yn fwy angenrheidiol er eich mwyn chwi.

Yn anad dim, bydded eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist, er mwyn imi weld, os dof atoch, neu glywed amdanoch, os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan gydymdrechu yn unfryd dros ffydd yr Efengyl.

Gogoniant i Dduw am ei Air. Diolch i ti, O Dduw.

 

Alelwia, alelwia! Bendigedig yw’r un sy’n dod yn frenin yn enw’r Arglwydd. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw,

ac ar y ddaear tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Alelwia!

 

Darlleniad o’r Efengyl Sanctaidd yn ôl Mathew [20. 1-16]

Gogoniant i ti, O Arglwydd

Meddai Iesu wrth ei ddisgyblion, “Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w winllan. Cytunodd â'r gweithwyr am dâl o un darn arian y dydd ac anfonodd hwy i'w winllan. Aeth allan eilwaith tua naw o'r gloch y bore, a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dywedodd wrthynt hwythau, ‘Ewch chwi hefyd i'r winllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn deg’; ac aethant yno. Yna fe aeth allan eto tua chanol dydd, a thua thri o'r gloch y prynhawn, a gwneud fel o'r blaen. Tua phump o'r gloch aeth allan a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, ‘Pam yr ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur?’ ‘Am na chyflogodd neb ni,’ oedd eu hateb. ‘Ewch chwi hefyd i'r winllan,’ meddai ef. Gyda'r nos dyma berchen y winllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr, ‘Galw'r gweithwyr, a thâl eu cyflog iddynt, gan ddechrau gyda'r rhai diwethaf a dibennu gyda'r cyntaf.’ Daeth y rhai a gyflogwyd tua phump o'r gloch, a derbyniasant un darn arian yr un. A phan ddaeth y rhai a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caent fwy, ond un darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi eu cael dechreusant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ gan ddweud, ‘Dim ond un awr y gweithiodd y rhai diwethaf yma, a gwnaethost hwy'n gyfartal â ni, sydd wedi llafurio drwy'r dydd yn y gwres tanbaid.’ Ond atebodd y meistr: ‘Gyfaill,’ meddai wrth un ohonynt, ‘nid wyf yn gwneud cam â thi. Onid am un darn arian y cytunaist â mi? Cymer yr hyn sydd i ti a dos ymaith. Rwy'n dewis rhoi i'r olaf yma fel i tithau. Onid yw'n gyfreithlon imi wneud fel rwy'n dewis â'm heiddo fy hun? Neu ai cenfigen yw dy ymateb i'm haelioni? Felly bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf.’ ”

Gogoniant i Dduw am ei Air.  Moliant i ti, O Grist.

 

Myfyrdod distaw neu fel teulu gallwch rannu eich sylwadau neu feddyliau am y darlleniadau

 

Y CREDO

Credaf yn Nuw, Dad hollalluog,

creawdwr nef a daear.

Ac yn Iesu Grist ei unig Fab,

ein Harglwydd,

(mae pawb yn ymgrymu)

a ymddygwyd o waith yr Ysbryd Glân,

a’i eni o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontiws Pilat,

fe’i croeshoeliwyd, bu farw, a’i gladdu;

disgynnodd i uffern;

atgyfododd y trydydd dydd oddi wrth y meirw,

esgyn i’r nefoedd,

ac eistedd ar ddeheulaw Duw Dad hollalluog;

daw oddi yno i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân,

yr Eglwys lân Gatholig,

cymun y saint,

maddeuant pechodau,

atgyfodiad y cnawd,

a’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YMBILIAU

Y mae Duw yn ein galw i rannu yn ei gynllun dros y byd, trown ato gyda’n hymbiliau trwy weddïo y bydded ei ewyllys ar y ddaear megis yn y nef.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys yn tystio i gariad a thrugaredd Duw, a thrwy ei gweithredoedd, ddangos buddugoliaeth Atgyfodiad Crist i’r byd.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd arweinwyr y byd yn gweithio tuag at warchod adnoddau naturiol y byd dros genedlaethau i ddod ac nid eu camddefnyddio na’u hysbeilio am elw’r dyfodol agos.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd yr Eglwys leol yng Nghymru yn annog eu haelodau i fyw’n ffyddlon i’r Efengyl, fel disgyblion a chenhadwyr Crist.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y rhai sydd heb waith yn gwerthfawrogi eu hurddas ddynol fel plant i Dduw.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd Duw yn rhoi iechyd i’r cleifion, nerth i’r rhai sy’n gofalu amdanynt, cysur i deuluoedd a gobaith i bawb sy’n byw mewn ofn, pryder ac ansicrwydd am y dyfodol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn y bydd y ffyddloniaid ymadawedig, yn arbennig, Nia Harri, yn derbyn eu gwobr nefol.

Arglwydd, gwrando arnom. Arglwydd, derbyn ein gweddi.

 

Gweddiwn mewn ennyd o ddistawrwydd am ein hanghenion personol ni.

 

Yr wyt ti’n agos at bawb sy’n galw arnat, O Dduw,

dysg i ni dy ewyllys, trwy dy bresenoldeb yn ein plith.

Trwy Grist, ein Harglwydd. Amen.

 

GWEDDI’R ARGLWYDD

Gan ddilyn ei athrawiaeth a’i gyfarwyddyd ymunwn yn hyderus yn ei weddi ef,

gan ddweud:

Ein Tad, y sy yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw,

deled dy deyrnas,

bydded dy ewyllys,

ar y ddaear megis yn y nef.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol,

a maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth,

eithr gwared ni rhag drwg.

 

CYMUNDEB YSBRYDOL

Buddiol iawn yw gwneud Cymun Ysbrydol, hynny yw, dymuno’n daer am dderbyn ein Harglwydd Iesu a’i wahodd i ddod yn ysbrydol i mewn i’ch enaid. Gallwch weddïo fel y canlyn:

 

Fy Iesu, dywedaist wrthym ni, 'yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd.'

Credaf mai tydi yw’r Gair, sydd yn byw ynom ni yn yr Offeren wrth i ni wrando ar dy eiriau sydd yn rhoi bywyd.

Yn yr Offeren, yr wyt yn bresennol trwy dy Aberth, yr hwn rydym yn ei ail-fyw yn feunyddiol.

Rwy'n gwybod dy fod eisoes yn bresennol yn nyfnder fy modolaeth.

Rwy'n agor fy nghalon a meddwl yn ehangach i ti: tywys fi’n ddyfnach fyth i'th Aberth di.

Mae gennyf hiraeth i’th dderbyn ti eto drwy’r Sagrafen Bendigaid.

Yr wyt wedi addo dy bresenoldeb i'r rhai sy'n dy garu di, ynghyd â phresenoldeb y Tad a'r Ysbryd Glân – felly, tyrd ataf fi, fy Iesu, i ddyfnderoedd fy mod.

Dw i’n dy groesawu di, Iesu, fy Nghariad, mwy na dim arall, ac yn gofyn iti fy nghadw’n ddiogel nes fy mod gyda thi a chyda’r rhai rwy’n eu caru, am byth. Amen.

 

Amser i weddïo a diolch i’r Arglwydd am ddod atom ni yn y ffordd arbennig hon.

 

ADNOD Y CYMUN [Salm 119.4-5]

Yr wyt ti wedi gwneud dy ofynion yn ddeddfau i'w cadw'n ddyfal.

O na allwn gerdded yn unionsyth a chadw dy ddeddfau!

 

Y BENDITH

Bydded i’r Arglwydd ein bendithio, ein cadw rhag pob drwg,

a’n harwain i’r bywyd tragwyddol. Amen.

 

YR ANGELWS DOMINI

Drwy’r flwyddyn ac eithrio adeg y Pasg

V/  Daeth Angel â neges yr Arglwydd at Fair:

R/ac ymddug hi o’r Ysbryd Glân

Henffych well, Fair,

V/Wele lawforwyn yr Arglwydd:

R/bydded imi yn ôl dy air

Henffych well, Fair,

V/A daeth y Gair yn gnawd:

R/a phreswyliodd yn ein plith

Henffych well, Fair,

V/Gweddïa drosom, sanctaidd Fam Duw,

R/am ein gwneud yn deilwng o addewidion Crist.

Gweddïwn:

Goleua’n calonnau, Arglwydd, â’th ras; ac fel y cawsom wybod, drwy genadwri’r angel, am ymgnawdoliad dy Fab, tywys ni, yn rhinwedd ei ddioddefaint Ef a’i groes, i mewn i ogoniant ei atgyfodiad. Trwyddo Ef, sy’n byw ac yn teyrnasu yn oes oesoedd. Amen.

 

Llyfr Offeren y Sul (Rhydychen: Tŷ Argraffu Prifysgol Rhydychen, 1988)

Y testunau Beiblaidd: © Cymdeithas y Beibl 2004.